investering in starter fiscaal voordeel

Fiscaal Voordeel voor Steun aan Starters

De overheid wil het ondernemerschap in België stimuleren. Ze doet dit onder ander met een nieuw soort tax shelter, waarbij investeerders een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen indien ze in start-ups investeren.

Wat te doen

Deze maatregel geldt voor wie bijdraagt in het risicodragend kapitaal van de starter. Het gaat dus om een inbreng, geen lening, waarvoor u in ruil aandelen krijgt. Als aandeelhouder heeft u later recht op een dividend. Belangrijk om te weten is dat u niet rechtstreeks hoeft te investeren, maar ook kan opteren voor een deelname in een startersfonds.

De starter

De fiscus ziet een onderneming van minder dan vier jaar oud als een starter. Houd er rekening mee dat…

 • het omvormen van de bedrijfsvorm (bv. van eenmanszaak naar een vennootschap) u niet opnieuw een starter maakt. Men kijkt naar het moment waarop de activiteit werd gestart.
 • ondernemingen die ontstaan uit een fusie of splitsing ook niet als starter worden aanzien.

Kleine ondernemingen

Daarnaast geldt de maatregel enkel voor investeringen in kleine ondernemingen. Hier wordt niet enkel gekeken naar de definitie in het Wetboek van Vennootschappen, men grijpt ook terug naar de boekhoudrichtlijn, waar men een onderscheid maakt tussen micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen.

 • micro-onderneming: een balanstotaal van max. 350.000 euro, een omzet (excl. btw) van 700.000 euro en maximaal tien personeelsleden;
 • kleine onderneming: een balanstotaal van max. 3.650.000 euro, een omzet (excl. btw) van 7.300.000 euro en maximaal vijftig personeelsleden;
 • middelgrote onderneming: een balanstotaal van max. 20 miljoen euro, een omzet (excl. btw) van 40 miljoen euro en maximaal tien personeelsleden.

Enkel investeringen in micro-ondernemingen en kleine ondernemingen komen voor de belastingvermindering in aanmerking.

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen kunnen (expliciet) geen aanspraak maken in het fiscaal voordeel voor investeringen in starters:

 • middelgrote en grote ondernemingen;
 • ondernemingen in financiële problemen die in een collectieve insolventieprocedure zitten of daarvoor in aanmerking komen;
 • beursgenoteerde vennootschappen;
 • beleggings-, thesaurie- en financieringsvennootschappen;
 • managementvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen, waarin onroerende goederen zitten die door de bedrijfsleider of zijn echtgenoot/kinderen worden gebruikt als woning;
 • vennootschappen die al een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd: uit deze verrichtingen blijkt immers dat ze geen gebrek hebben aan risicokapitaal.

Uitgesloten investeerders

In principe komen alle natuurlijke personen (die belastbaar zijn in de personenbelasting of de belasting der niet-inwoners) in aanmerking. De enige beperking is dat bedrijfsleiders niet in aanmerking komen als ze investeren in hun eigen bedrijf.

Beperkingen op het investeringsbedrag

Er zijn tevens een aantal beperkingen op het investeringsbedrag:

 • er is een plafond van 100.000 euro. U mag meer investeren, maar het gedeelte boven deze drempel geeft geen recht op de vermindering;
 • de participatie die u verwerft door de investering mag niet meer bedragen 30 % van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap;
 • de starterende onderneming mag max. 250.000 euro kapitaal verzamelen op deze manier;
 • de ontvangende vennootschap mag het ingebrachte geld niet gebruiken om dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of leningen te verstrekken.

De belastingvermindering

U heeft recht op een belastingvermindering van 30 % (als u investeert in een kleine onderneming) of 45 % (als u investeert in een micro-onderneming). Deze belastingvermindering is van toepassing op aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2015. U moet de verworven aandelen minstens vier jaar in uw bezit houden om de belastingvermindering definitief te verkrijgen.

Voorbeeld

Op 1 juli 2015 investeerde u 16.000 euro in een micro-onderneming en kreeg daarvoor een belastingvermindering van 45 % = 7.200 euro. U moet de aandelen die u ontving vier jaar (48 maanden) behouden, nl . tot 1 juli 2019. U beslist uw aandelen te verkopen in de loop van maart 2018. Op dat moment zijn er 33 maanden verlopen, en duurt de voorgeschreven houdperiode nog 15 maanden (van maart 2018 tot juli 2019). Dit betekent dat er 15/48 van de belastingvermindering wordt teruggenomen via een federale belastingvermeerdering: 15/48 van 7.200 = 2.250 euro.